Pisma Urzędowe

Jest tylko jeden szef. Klient. On może zwolnić każdego w firmie, od prezesa w dół – po prostu wydając swoje pieniądze gdzie indziej.

Wykonuję inwentaryzację zieleni nie tylko jako dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów. Również przygotowuję dokumentację do wycinki drzew dla prywatnego zleceniodawcy.

Inwentaryzacja zieleni jest niezbędna przy:

- złożeniu wniosku o wycinkę,

- przygotowaniu dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu,

- złożeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Inwentaryzacja pokazuje jakie i ile drzew rośnie na terenie inwestycji. Czasem wymagana jest również opracowanie gospodarki drzewostanem, czyli określenie tego, co stanie się z opisanymi drzewami. Dzięki inwentaryzacji wiadomo, które elementy roślinności należy zachować, a które wymagają drobnego uporządkowania lub przycięcia.

Inwentaryzacja obejmuje informacje dotyczące gatunków drzew i krzewów oraz ich parametry: obwód pnia, średnicę korony, wysokość drzewa. Opisujemy stan zdrowotny roślinności na wskazanym terenie. Możemy wykonać inwentaryzację w formie ogólnej i szczegółowej.

Współpracuję z urzędami w zakresie uzyskania warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę i innych dokumentów np. uzgodnienia z biurem konserwatora zabytków czy zmiany sposobu użytkowania.

Powyższe dokumenty uzyskuję na zlecenie firmy, osoby prywatnej, biura projektowego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.

Na zlecenie firmy, osoby prywatnej, właściciela nieruchomości, biura nieruchomości uzyskuję także dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania , działki).

Dotyczy to dokumentów, które mogę uzyskać z urzędu według udzielonego pełnomocnictwa od właściciela nieruchomości.