Polityka Prywatności

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest właściciel strony www.ogrody-ogonowska.pl:

Małgorzata Ogonowska

projekty@ogrody-ogonowska.pl

2.Administratorem danych jest Małgorzata Ogonowska

projekty@ogrody-ogonowska.pl

3.Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług,obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

4.Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do usługi;

5.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Panwyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

6.Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych ora zprawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawodo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo docofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność zprawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejcofnięciem;

8.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest PrezesUrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iżprzetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

9.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

10.Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

11.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;